หน่วยวัดทองคำ ดูยังไง

.

วันนี้ NGG Trade จะมาอธิบายหน่วยวัดทองคำมาตรฐานต่างๆ ในสากลทั่วโลก และในประเทศไทย ถูกแบ่งดังนี้

.

1. มาตรฐานทอง K หรือ Karat

- ทองคำ 24K คือ มีทองคำแท้เป็นส่วนประกอบอยู่ 24 ส่วน หรือที่เรียกกันว่าทองคำบริสุทธิ์ 99.99% (ในทางปฏิบัติไม่สามารถสกัดธาตุเจือปนออกให้หมดได้จึงไม่เป็น 100%) ประเทศที่นิยมใช้ ได้แก่ ไทย จีน ฮ่องกง และอินโดนีเซีย

- ทองคำ 22K คือ มีทองคำเป็นส่วนประกอบอยู่ 22 ส่วน หรือ 92% อีก 2 ส่วนเป็นโลหะชนิดอื่น ประเทศที่นิยมใช้ ได้แก่ อินเดีย และตะวันออกกลาง

- ทองคำ 18K คือ มีทองคำเป็นส่วนประกอบอยู่ 18 ส่วน หรือ 75% อีก 6 ส่วนเป็นโลหะชนิดอื่น ประเทศที่นิยมใช้ ได้แก่ ประเทศในแถบยุโรป เช่น อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

- ทองคำ 14K คือ มีทองคำเป็นส่วนประกอบอยู่ 14 ส่วนหรือ 56.3% อีก 10 ส่วนเป็นโลหะชนิดอื่น ประเทศที่นิยมใช้ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และเยอรมัน

- ทองคำ 10K คือ มีทองคำเป็นส่วนประกอบอยู่ 10 ส่วน หรือ 41.7 % อีก 14 ส่วนเป็นโลหะชนิดอื่น ประเทศที่นิยมใช้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา

.

2. มาตรฐานทองคำโดยหน่วยวัดนำ้หนัก

หน่วยน้ำหนักของทองคำ ที่ใช้กันในสากล ได้แก่ กรัม Grams(g.): ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นหน่วยสากล


ทรอยออนซ์ Troy Ounces(Oz.) : ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย (1 ทรอยออนซ์ เท่ากับ 31.103 กรัม)


บาท Bath Grams (Bg.): หน่วยน้ำหนักที่ใช้ในประเทศไทย โดยแบ่งใช้สำหรับทองคำ 96.5% และ 99.99% ดังนี้

- ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% (มาตรฐานในประเทศไทย)

- ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท (Baht) = 15.16 กรัม (Grams)

- ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท (Baht) = 15.244 กรัม (Grams)

- ทองคำ 1 กิโลกรัม (Kilogram) = 65.6 บาท

- ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%

- ทองคำ 1 กิโลกรัม (Kilogram) = 32.148 ออนซ์ (Troy Ounces)

- ทองคำ 1 ออนซ์ (Troy Ounces) = 31.1034768 กรัม (Grams)

- ทองคำ 1 กิโลกรัม (Kilogram) = 65.6 บาท

.

3.มาตรฐานความบริสุทธิ์ ต่างๆที่ได้รับความนิยม

- ทองคำ 99.99% ซื้อขายเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก

- ทองคำ 99.9% ซื้อขายในประเทศอินเดีย

- ทองคำ 99.5% ซื้อขายในประเทศแถบตะวันออกกลาง

- ทองคำ 99.0% ซื้อขายเฉพาะในประเทศฮ่องกง

- ทองคำ 96.5% ซื้อขายเฉพาะในประเทศไทย