COVID - 19 ระลอกใหม่
ดันทองในประเทษสูงขึ้นได้อยางไร

วิกฤตเศรษฐกิจ จากการระบาดของ Covid 19 ทำให้การลงทุนในด้านต่างๆ พบกับความเสียหายทองคำจึงได้รับความนิยมสูงที่จะใช้ป้องกันความเสี่ยงและยังเป็น Safe heaven asset หมายความว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เพราะ ไม่มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และธุรกิจ

ดังนั้นแม้ว่า ภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงยังไง มูลค่าของทองคำจะไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุน การตลาดและการเงิน

การลงทุนมีความเสี่ยงและการวิเคราะห์ราคาทองคำนี้เป็นเพียงมุมมองความเห็นของเทรดเดอร์ในห้องค้าทองเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการรับฟัง และระมัดระวังในการลงทุน